Torsdag, 20. maj 2021, kl. 19.30 afholdte Nustrup Sogns Forsamlingsgaard ordinær Generalforsamling.

Der var ca. 15 fremmødte og Anne Mette Uttrup Weisbjerg var referent.

 Her kan du læse referatet.

1.            Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 • Niels Aage Uttrup blev valgt som dirigent.
 • Stemmetællere blev: Thomas Krüger og Jørgen Gram

 2.            Beretning ved formanden

 • Trods corona har vi haft 31 udlejninger - det er ca. det halve af hvad der plejer. Bestyrelsen er dog godt tilfredse. Her er lidt af hvad der er sket i årets løb:

 

 • Det blev fremhævet at Helle Thrysøe Hansen i foråret 2020 designede Nustrup Plakaten, telegrammer, kort og julekort. Det kommer der løbende indtægter fra. Der er blevet solgt godt af det hele

 

 • Lydanlæg med støtte fra SE--fonden er sat op

 

 • Ny garageport er sat op i "hestestalden"- sponseret af Lindab

 

 • Stikledning og kloak arbejde blev udført i foråret.

 

 • Rydning af forhaven og klargøring af ny græsstykke

 

 • Ny foldevæg mellem de 2 små sale med støtte fra Nordea-Fonden

 

 • Genforeningstræ (Blodbøg) i november fra kommunen

 

 • Ny køkkenhjælp: Jette fra Brørup

 

 • Trods corona lykkedes det os også at gennemføre et par enkelte Comedy-arrangementer.

 

 • Sportsuge-revy i  august blev afholdt i Forsamlingshuset. Det gav godt til kassen.

 

 • Indsamling af midler til et Handicaptoilet. Pt. har vi forhåndsaftale på 160.000,- fra fonde.

 3.            Det reviderede regnskab ved kassereren

 • Janet løb tallene igennem og kunne fremlægge et positivt regnskab med et overskud på godt 32.000,-. De fremmødte var meget positivt overraskede over resultatet.

 

 4.            Indkomne forslag

 • Ingen forslag er kommet.

 5.            Valg til bestyrelsen

             På valg er: Gerda Terp Christensen og Janet Holst

 • Begge modtog genvalg og blev enstemmigt valgt 

 6.            Valg af 2 suppleanter

 • John Hansen og Tine Gram blev valgt.

 7.            Valg af revisor

 • Thomas Krüger ønskede ikke genvalg og derfor er Charlotte Friis blevet valgt til revisor.

 8.            Evt.

 • God bedring hilsen til Formanden Jens fra Bestyrelsen

Del siden