Mandag, 9. marts 2020, kl. 19.30 afholdte Nustrup Sogns Forsamlingsgaard ordinær Generalforsamling. Herunder kan du læse referatet.

 

Referat fra

ordinær generalforsamling i Nustrup Sogns Forsamlingsgaard, mandag, d. 9. marts 2020, kl. 19.30

Ca. 20 fremmødte

 

Referent: Anne Mette Uttrup Weisbjerg

 

Dagsorden i følge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 • Niels Aage Uttrup blev enstemmigt valgt

 • De 2 stemmetællere blev Tine Gram og Kirsten Juhl

   

 1. Beretning ved formanden

 • Jens fremlagde en meget positiv beretning. Her nævnte han bl.a.: At der havde været lidt færre udlejninger i år - men til gengæld har vi haft flere arrangementer. Bl.a. en Vildtaften hvor kødet var sponseret af Jens Seeberg. 1000 tak for det. Julebanko var en stor succes og det håber vi vil blive en fast tradition. Tak for det store benarbejde med indsamling af gevinster. Det var rigtig godt gået. Comedy-aftner - bl.a. i samarbejde med dilettant. Specialklassen, Linda P. og comedyklubben her i februar 2020. Bestyrelsen har serveret til byens Høstfest - som er fast tradition og det giver os også en god slat til pengekassen. Vi har fået sponseret en ny garageport ved Lindab - den bliver opsat til sommer. Der har været tilskud fra Borgerbudgettering i efteråret 2019 og det har resulteret i indkøb af nye borde. Vi har også investeret i en ny (brugt) ovn. Der er blevet betalt nogle lån ud og vi har optaget et nyt rentefrit lån. 1000 tak til bestyrelsen, og til de mange frivillige vi har at trække på. Uden jer var det ikke muligt

   

 1. Det reviderede regnskab ved kassereren

 • Gennemgang af regnskabet ved kassereren. Regnskabet er vedlagt referatet.

   

 1. Indkomne forslag

 •  Ingen indkomne forslag

   

 1. Valg til bestyrelsen

        På valg er: Tanja Steffensen og Anne Mette Uttrup Weisbjerg

 • begge blev enstemmigt genvalgt

   

 1. Valg af 2 suppleanter

 • John Hansen blev valgt som 1. suppleant og Tine Gram som 2. suppleant

   

 1. Valg af revisor

 • Jens Seeberg blev genvalgt

   

 1. Evt.

 • En påmindelse om at hjemmesiden bør opdateres oftere.

 • Julebanko var så stor en succes at det var alle enige om at det bør fortsætte.

 • Birthe Østergaard er af bestyrelsen blevet indstillet til varigt æresmedlem af Nustrup Sogns Forsamlingsgaard for hendes mange år i Bestyrelsen. Da Birthe ikke var med til Generalforsamlingen havde vi allieret os med en "kidnapper" og fik overrakt en yderst overrasket Birthe hendes pris.